Arthroscopy Academy
IAS IAS AANA ESSKA
       
eRegister Online

5th International meeting of Arthroscopy Academy
Theme : Advances in Arthroscopy
SCIENTIFIC PROCEEDINGS : 27 July - 28 July 2018 • J W Marriott Sahar, Mumbai
CADAVERIC WORKSHOP : 26 July 2018

www.arthroscopyacademy.com

Organsing Committee

  ORGANISING CHAIRMAN  
  Dr. João Espregueira-Mendes  
       
  COURSE DIRECTOR  
  Dr. Roshan Wade  
       
  ORGANISING CHAIRMAN  
  Dr. Nicholas Antao  
       
  SCIENTIFIC CHAIRMAN  
Dr. Milind Pimprikar • Dr. Abhay Narvekar • Dr. Pradip Nemade • Dr. Sandeep Biraris
       
  ORGANISING SECRETARIES  
  Dr. Chaitanya Waghchoure • Dr. Mihir Patel • Dr. Nikhil Iyer  
       
  JOINT SECRETARIES  
  Dr. Shaligram Purohit • Dr. Nagraj Shetty • Dr. Miten Seth  
     
  CO-ORGANISING SECRETARIES  
  Dr. Kumar Dussa • Dr. Hetal Chiniwala • Dr. Ashish Arbat  
       
  MEMBERS  
Dr. Nagraj Shetty • Dr. Sanjay Yadav • Dr. Shaligram Purohit • Dr. Abhijeet Savadekar • Dr. Ashish Phadnis • Dr. Nandan Mishra
Dr. Bhushan Patil • Dr. Deepak Tambe • Dr. Nikhil Iyer • Dr. Tushar Rathod • Dr. Prashant Tonape • Dr. Alok Patil
Dr. Rajendra Phunde • Dr. Prashant Gedam • Dr. V.V. Prabhu • Dr. Aditya Pawaskar • Dr. Yajuvendra Gawai • Dr. Vaibhav Bagaria
Dr. Pankaj Pawar • Dr. Prashant Kamble • Dr. Mahendra Pal • Dr. Ashwin Samant • Dr. Prasad Bhagunde • Dr. Prashant Meshram